Späť na úvod

Úplné znenie pravidiel súťaže

„Súťaž o tri víkendové pobyty vo Vysokých Tatrách“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž o tri víkendové pobyty vo Vysokých Tatrách“ (ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch, určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľom súťaže je:

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Hlavná 1, 058 01 Poprad IČO: 36 473 871 Zastúpená: Ing. Peter Štrbian, Michael Görlich, konatelia spoločnosti Podnikateľa v registri vedie OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 12902/P (ďalej len „usporiadateľ“)

1. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha od 1.9.2019 do 31.10.2019 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na webovej stránke www.15rokovspolu.sk (ďalej len „miesto konania súťaže“).


2. Účasť v súťaži:

Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia než 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v dobe a v mieste konania súťaževypíše potrebné údaje (meno a priezvisko, email) a nahrá fotku svojho funkčného bojlera do galérie. Uzávierka:  Nahratá fotka s termínom prijatia najneskôr 31. 10. 2019, 23:59.


Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe vyplnenia potrebných údajov a nahratia fotografie, či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymazať duplicitné zábery a nezverejniť nevhodné fotografie alebo také, ktoré nezobrazujú ohrievač vody Tatramat. Osoby, ktoré nahrali takéto zábery, nebudú do súťaže zaradené.


3. Výherca, výhry v súťaži:

Výhry sú: 3xpoukaz na pobyt v Hoteli Atrium*** v hodnote 400 €. Pobyt zahŕňa ubytovanie na 2 noci v dvojlôžkovej izbe pre 2 osoby. Platnosť poukazov je do 30.6.2020.


4. Žrebovanie, oznámenie a predanie výhier

Žrebovanie troch výhercov prebehne dňa 4. 11. 2019 v sídle usporiadateľa. Pre oznámenie výhry bude použitý poskytnutý emailový kontakt.

Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom kuriéra na adresu, ktorú výherca uvedie ako dodaciu adresu. Všetky výhry budú distribuované najneskôr do 30.11.2019, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok na iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Súťažiaci môže vyhrať výhru iba raz.


5. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peňažnej hodnote. Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať, alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Súťažiaci vyplnením online formulára udeľuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad, IČO: 36473871, ako prevádzkovateľovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslania výhier, ako i zasielania informácií o priebehu tejto súťaže prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., a to do jeho odvolania. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzn. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojím osobným údajom, právo na ich opravu, že má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, ako i so všetkými ďalšími právami, vyplývajúcimi z tohto zákona. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník na prevádzkovateľa obrátiť. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí, vrátane straty nároku na výhru, ak je žiadosť doručená pred odovzdaním výhry súťažiacemu.

Úplné znenie pravidiel súťaže je po celú dobu jej konania k dispozícii na www.15rokovspolu.sk a zároveň uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa súťaže.

V Poprade, dňa 28. augusta 2019